نگهداری حیوانات

احکام نگهداری حیوانات در خانه چه بوده و آیا روایتی در این موضوع وارد شده است؟

موضوع: 

آیا نگهداری سگ و خوک در منزل بخاطر لیس زدن و آب دهن و موضوعات مربوط به خودش حرام است ولی گربه نه حلاله؟ آیا می شود نگه داشت و به منزل راه داد !!! بین این حیوانات چه فرقی است؟

موضوع: