نماز جمعه

برای انجام چه اعمالی ثواب حج نوشته می شود؟