نادعلی صغیر

در باره دعای «نادعلی» اطلاعاتی می خواستم و این که چه چیزهایی باید بدانم؟