معاد جسمانی

با توجه به این که در قیامت همان بدنی که گناه کرده است باید مجازات شود، تکلیف مردگانی که جسد آن ها سوزانده شده و خاکسترشان در دریا پخش می شود چگونه است؟ این ها چگونه در قیامت زنده می شوند؟

برای پاسخ به این سوال باید به دو نکته توجه بفرمایید:

موضوع: