مسیحیان

معنای «عهد عتیق» چیست و شامل چه دوره هایی می شود؟ چه اعتقاداتی داشتند و آیا هنوز هم وجود دارد؟

«عهد عتیق» همان کتاب آسمانی یهود است که از سوی مسیحیان به «عهد عتیق» نامیده می­ شود و بخشی از کتاب مقدس مسیحیان است.

موضوع: 

آیا مسیحیان و یهودیان امروز کافر هستند؟ آیا لآن تمام جهان غیر از مسلمانان، کافر هستند و بر طبق قرآن باید با کافر بجنگیم و آن ها را بکشیم (یک نمونه سوره توبه)؟ لازم است به چند مطلب توجه شود: مسئله نخست این است که کافر یعنی چه کسی؟ كفر در انسان، پوشانيدن و كتمان آگاهانه است.

موضوع: