مجازات در اسلام

چرا در اسلام قطع دست به عنوان مجازات دزدی تعیین شده است؛ آیا این حکم سخت گیرانه نیست؟ چرا به جای این حکم، حبس قرار داده نشده؟

در این خصوص به سه نکته توجه بفرمایید:

موضوع: