شرح صدر

لطفا در مورد معنای شرح صدر و عوامل آن و آثار شرح صدر توضیحاتی مطرح بفرمایید.

موضوع: 

شرح صدر چیست و چگونه می توان به مرحله شرح صدر رسید؟ چه مقدماتی را باید در خودمان ایجاد کنیم تا به آن برسیم؟ صفت مقابل و متضاد شرح صدر چیست؟ چگونه باید از آن دور شد؟ شرح صدر در لغت به معنای گشادگی سینه است؛ زیرا «شرح» در لغت به معناى بسط و گسترش دادن و «صدر» به معنای سینه است. اما شرح صدر در اصطلاح و فرهنگ قرآنی به معنای بسط و گشادگى سینه با نور، آرامش و رحمت الهى(1) و استعداد دریافت معارف و حقایق است.(2) در حقیقت شرح صدر، سعه قلبی و رفع انقباض و موانع و حصول استعداد و قابلیت فرد برای پذيرش نور ايمان است.

موضوع: