شایعه سازی

آیا براي شايعه سازی آيه داريم؟

در قرآن آیاتی وجود دارد که به مساله شایعه اشاره شده است: