سلوک

از جمله مسائلی که در مقام سلوک برای سالک به وجود می آید تجلیات اسماء حسنی و صفات حضرت حق در وجود سالک است لطفا در مورد چگونگی این تجلیات توضیحاتی بفرمایید.

موضوع: 

آیا در منازل سلوک بین عفو الهی و غفران ربوبی تفاوتی وجود دارد؟

عفو الهی نادیده گرفتن و به حساب نیاوردن لغزش ها، عیبها و محو آثار نامطلوب آنهاست.

اما غفران ربوبی: غفران عبارت است از افاضات و رحمت هایی که به دنبال نادیده گرفتن لغزش ها و خطاها و نقیصه ها متوجه انسان می گردد و او را تکمیل می کند. غفران بعد از عفو است.

موضوع: 

سه سؤال:
1- در مورد سلوک نظری، سلوک عقلانی، سلوک قرآنی و مراحل آنها توضیح بفرمایید.
2- یک سالک چه اموری را باید در مسیر سلوک خود محقق سازد، تا در این امر موفق شود؟
3- راه های معرفت، ابزار معرفت، و اقسام و موانع معرفت کدامند؟

موضوع: