زیارت خانه خدا

برای انجام چه اعمالی ثواب حج نوشته می شود؟

چه اعمالی سبب می شود خداوند، توفیق زیارت خانه خودش را نصیبمان کرده و به حج، دعوتمان کند؟