حزب الله

حزب اللهی از دیدگاه قرآن چه کسی است؟و آیا قرآن نسبت به ایشان توجه خاصی دارد؟حال وظیفه ی حزب اللهی ها چیست؟