حدیث قدسی

حدیث قدسی از کجا آمد و چرا آمد و تفاوتش با قرآن در چه و کجاست؟

تفاوتهای حدیث قدسی و آیات قرآن را بیان نمایید؟