تقویت ایمان

پرسش:
در زمان غیبت عده ای بر ایمانشان افزوده و از ایمان عده ای کاسته می شود. لطفا راهنمایی کنید.

موضوع: 

گناهان زیادی مرتکب شده‌ ام و الان بسیار خسته شده‌ ام. چگونه می شود خوب زندگی کرد، گناه نکرد و به خدا رسید؟ چگونه می شود آرامش پیدا کرد و خدا را در زندگی ببینم؟

موضوع: