اشتباه مرجع تقلید

اگر مرجع تقليد اشتباه كند چه مي شود ؟

موضوع: