اذان

تشریع اذان چگونه صورت گرفت؟علت برخی اختلافات در اذان چیست؟ 

موضوع: