آفرینش دوباره

قرآن کریم می فرماید: منهاخلقناكم و فيها نعيدكم و منهها نخرجكم تارۀ اخري (طه/55)، ما شما را از خاك افريديم و به ان باز ميگردانيم و بار ديگر شما را از ان بيرون مي اوريم.