دعوت به اسلام

موضوع: 

چگونه می توانیم کسی را مسلمان کنیم؟

1. در دعوت دیگران به دین اسلام، نخست باید با آموزه های دینی خود آشنا باشیم، که در این زمینه لازم است کتاب های اعتقادی ای که در سطح علمی ما هست را مطالعه نمائیم، هم چون مجموعه کتب شهید مطهری (رحمه الله).
2. در دعوت دیگران به دین اسلام شناخت اجمالی از عقاید مخاطب هم لازم است، مثلا اگر مخاطب شما مسیحی است لازم است نسبت به مسائل خدا شناسی و نگرش مسیحیت به سعادت بشر در این آئین، شناختی اجمالی داشته باشید تا با شناخت ضعف آن دین نظر اسلام در آن موضوع را بیان دارید.
3. نکته ای که باز اهمیت زیادی در این زمینه دارد تطبیق آموزه های دو دین در موضوعات مختلف است. در این میان اصول دین از اهمیت بیشتری برخوردار است، مثلا در مورد خداشناسی دیدگاه اسلام با هیچ دینی قابل مقایسه نیست، زیرا معرفت و شناختی که در سایر ادیان نسبت به خدا وجود دارد نگاهی بسیار سطحی است که مقرون به نواقص بی شمار است، آیا آموزۀ توحید و یگانگی خدا در ابعاد توحید خالقی و ربوبی خدا با دیدگاه تثلیث و بشر گونه خدا یکسان خواهد بود؟
بهترین روش در دعوت دیگران به اسلام در همین امر نهفته شده: مقایسه معارف دینی دو آئین، و دعوت به مطالعه نظر اسلام در ابعاد مختلف، از توحید و ابعاد آن گرفته تا هدایت انسان توسط خدای متعال و ارسال رسولان (و دیدگاه اسلام نسبت به پیامبران) و هدف از خلقت انسان و مسیر تکاملی او و شناخت معاد در اسلام و شناخت قرآن و مسائل مختلف دیگر در حیطه فروعات دینی و برنامه اسلام برای زندگی بشر که همگی بر اساس فطرت خدا جوی انسان بنا نهاده شده است.
در این میان شما می توانید با استفاده از آثار شهید مطهری که از توحید تا معاد است، و هم چنین کتب دیگری که در رابطه با معرفی اسلام نگاشته شده، هم چون «اسلام در یک نگاه»، تالیف:آیت الله مکارم شیرازی؛ و «اسلام شناسی و پاسخ به شبهات»، تالیف: علی اصغر رضوانی؛ و سایر کتب استفاده نمائید.
هم چنین می توانید به این لینک ها نیز مراجعه فرمائید:
http://www.porsemanequran.com/node/22354
http://maaref.porsemani.ir/node/2601
http://porseman.org/q/keyword.aspx?k...84%D8%A7%D9%85
http://www.erfan.ir/article/article.php?id=9234

http://www.askquran.ir/thread32901.html#post569036