اسلام در قرآن

image: 
آیا اسلامی که در قران آمده دین اسلام است؟

آیا اسلامی که در قران آمده دین اسلام است؟
كلمه "اسلام " هشت مرتبه در قرآن كريم ذكر شده است. از ريشه آن (س ـ ل ـ م) يكصد و چهل كلمه استعمال شده كه از آنها چهل كلمه مشتق شده است.يكي از اين مشتقات "اَسْلَمَ " به معناي "تسليم شد " است كه بيست و دو مرتبه در قرآن به كار رفته است. اگر چه تسلیم و اسلام در قرآن مطلق است ولی تنها دینی که کاملتر، سالمتر و بی شائبه تسلیم شدن در برابر خداوند است همین دین اسلام است.لذا تنها مصداق واقعی تسلیم شدن در برابر خدا همین مسلمانان هستند که البته مسلمانی که به اسلام کامل عمل کند. پرسش: مصاديق اسلام رو در قرآن بيشتر توضيح بديد؟ پاسخ: معناي لغوي واژه اسلام "تسليم محض و خضوع " در مقابل پروردگار است، اما با توجه به اصول و قواعد تفسيري و عنايت به صدر و ذيل آيات مذكور و شواهد ديگر‌، نمي‌توان معناي اسلام را در قرآن‌، منحصر به معناي لغوي آن (تسليم محض در برابر خداوند) دانست بلكه اين واژه در قالب سه مصداق قابل توجه است. اول: اسلام به معناي تسليم تكويني و جبري دوم: اسلام به معناي تسليم و اطاعت محض در برابر حق كه گوهر همه شرايع الهي است. سوم: اسلام به معناي شريعت محمدي‌(ص)(دين مبين اسلام)

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید