معرفت الله

image: 

با اینکه می دانم ما نمی توانیم خدا را بشناسیم و او فراتر از درک ما هست اما نمی توانم جلوی کنجکاویم را بگیرم و باز هر لحظه میخواهم که بشناسمش. آیا این کار اشتباه است؟ بنظرم می رسد این کنجکاوی تمامی نخواهد داشت. وقتی خدا می گويد شما نمیتوانید مرا بشناسید(تلویحا) پس این کنجکاوی از کجا ناشی می شود؟ از جهل ما؟
نکته ای که باید در پاسخ به شما عرض شود این است که ما نباید در مورد معرفت به خداوند به نحو صفر و یک بیندیشیم به این معنا که یا معرفت به خداوند داریم یا نداریم . بلکه معرفت به خداوند دارای مراتب مختلفی است . اینکه اصل وجود خداوند را بدانیم و همچنین تا حدی از اوصاف و افعال خداوند آگاه باشیم و نیز از برخی از سنن الهی اطلاع کسب کنیم ، بسیار ضروری است . به طور کلی در متون دینی همان طور که عقل بشر را از رسیدن به معرفت کامل الهی عاجز دانسته است ، گروه دیگری از روایات نیز بشر را به کسب معرفت الله فراخوانده است . بنابراین کسب معرفت در مورد خداوند تا حدی مطلوب و حتی ضروری است و در ادامه عقل خود به مرحله ای می رسد که در می یابد که فراتر از آن را نمی تواند درک کند . موفق باشید

لينك بحث اصلي :http://http://www.askquran.ir/thread30122.html

موضوع: