آيا هدف وسيله را توجيه ميكند؟

image: 

آيا هدف وسيله را توجيه ميكند؟حتي اگر هدف در نظر شخص مقدس باشد؟

انسان برای رسیدن به هدفهای خودش ، ناچار از وسائلی بايد استفاده بكند.از نظر اسلام و کسانی که تربیت شده این مکتب هستند براي حق بايد از حق استفاده کرد. همان طور که هدف بايد مقدس باشد، وسايلي هم که براي اين هدف مقدس استخدام مي شود بايد مقدس باشد.زیرا در غیر این صورت باعث ضربه زدن به دین می شود. هدف، هرگز وسيله را توجيه نمي‌كند و بايد براي‌ رسيدن به اهداف، از ابزار و روشهاي‌ مباح و مشروع و مجاز استفاده كرد و طاعت و قرب و رضاي‌ الهي‌ را هرگز نمي‌‌توان با معصيت و گناه تحصيل نمود.

پرسش : پس نميتوان گفت اگر هدف مشروع و مقدس باشد ميتوان شرب خمر كرد يا دروغ گفت يا ... يعني راهي ندارد به خاطر هدفمان كه پاك و الاهي و مقدس است شرب خمر كنيم يا....؟ پاسخ :گاهي بين مصلحت يك حكم با مصلحت حكمي ديگر، تزاحم به وجود مي آيد كه انجام دادن يكي مستلزم باز ماندن از انجام ديگري است و يا ترك يكي از آن دو، مقدمه انجام ديگري خواهد بود. در اين صورت، اگر يكي از آن دو، مهم تر از ديگري باشد و تزاحم بين اهم و مهم باشد، نبايد اهم را فداي مهم كنيم، بلكه به حكم عقل و شرع بايد مهم فداي اهم شود؛ زيرا حكم اهم، مصالح بيشتري در بر دارد و تقديم اهم بر مهم، يك حكم بديهي عقلي است.مانند تصرف غاصبانه قایق برای نجات نفس محترمی که در حال غرق شدن است. باید بين قاعده "اهم و مهم" كه بر مبناي آن، مهم را فداي اهم مي كنيم و آن چه به عنوان "هدف، وسيله را توجيه مي كند" از آن ياد مي شود ، تفاوت قائل شویم.

لينك بحث اصلي :http://www.askquran.ir/showthread.php?p=416644#post416644

موضوع: