برتری اسلام بر سایر ادیان (1)

image: 
یك مسلمان با توجه به آموزه هاى دینی، حكم مى كند اسلام بر دیگرادیان برترى دارد، با این توضیح كه در نزدیک مسلمان،‌ایمان به تمامى پیامبران الهى پیشین جزء ضرورى دین است. « آمن الرسول بماانزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله... »1 ؛زیرا دین آن پیامبران نیز اسلام بوده است. خدا وند میفرماید: {ان الدین عند الله الاسلام} اماعده ای پس از آن پیامبران، برای رسیدن به اغراض ومنافع خودشان اقدام به تحریف فرامین اللهی می کردند و از آنچه که خدا توسط پیامبرانش نازل کرده بود غیر از مقدار بسیارکمی،بقیه دستخوش دگرگونی ونابودی قرار گرفته است وآنچه که اکنون به عنوان آیین یهودیت ومسیحیت معروف است ،آن چیزی نیست که خداوندبر پیامبرانش نازل کرد. در این خصوص قرآن مى فرماید: «و من یبتغ غیر الاسلام دیناًفلن یقبل منه و هو فى الاخرة من الخاسرین؛هر كه دینى جز اسلام اختیار كند،‌از اوپذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانكاران خواهد بود».(2) اما دین اسلام که توسط حضرت محمد (ص) از طرف خداوند آورده شده نسبت به ادیان محرف فوق برتری دارد؛ زیرا مورددگرگونی وتغییر قرار نگرفته است.خداونددر مورد دستورات آسمانی فران می فر ماید:{انانحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون}. و همچنین نسبت به آیین واقعی پیامبران گذشته_ که همان اسلام ولی در حد نازلتر و ساده تر بوده است_ نیز برتر وکامل تر است ؛ زیرا ایشانخاتم پیامبرا ن و اشرف آنها می باشد وپس از ایشان آیین ودستوری به عنوان وحی ازطرف خداوند نازل نمی گردد. و چون قرار نیست دستور جدیدی بیاید طبیعی است که باید کامل ترین آیین باشدتا بتواند راهنمای مردم تا روز قیامت باشد. اسلام، دین تكامل یافتةآدم، نوح، ابراهیم،‌موسى و عیسی(ع) است،كه با تكمیل رهنمودهاى وحیانی، این دین مورد رضاى خداوندى است. دینی كه خداوندآن را دین كامل و مورد رضاى خداوندى معرفى كرده است. (الیوم أكملت لكم دینكم و أتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دیناً).(3) نیز فرمود: «و تمّت كلمة ربك صدقاً و عدلاً؛پیام راستین خدا كامل گشت.(4) به همین جهت پیام آور این شریعت را خاتم انبیا معرفى كرده است.(5) خاتم مایه زینت و گُل سرسبدپیامبران است.این آیات، بر برترى پیامبراسلام و شریعتش نسبت به پیامبران پیشین و شرایع شان دلالت دارد. ******* 1.بقره (2) آیه‌285. 2.آل عمران (3) آیه‌85. 3.مائده (5) آیه 3. 4.آل عمران (3) آیه‌. 5.احزاب (33) آیه 40. دلایل برتری دین اسلامبر سایر ادیان عبارت‌اند از: 1- جامعیت: یکی از دلائل کامل بودن دین اسلام، جامعیّت آن است. جامعیت بدان معنا است که در اسلام قوانین و مقرّرات مورد نیاز انسان‏ها پیشبینی شده است. در آیات(1) و روایات(2) متعدّدی به این جامعیّت اشاره شده است. برخی از اندیشوران مسلمان باور دارند که در کتاب و سنّت، احکام مورد نیاز انسان‏ها بیان شده است.(3) امام راحل فرمود: "... قرآن مجید و سنّت شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد".(4) شهید مطهری می نویسد: "همه جانبگی از جمله امتیازات اسلام نسبت به ادیان دیگر است...".(5) در اسلام، احکام و قوانین منحصر در زندگی فردی انسان‏ها نیست، بلکه تمام ابعاد زندگی اجتماعی را نیز در بر دارد، چرا که زندگی فردی و اجتماعی انسان از هم قابل تفکیک نبوده و بسیاری از امور فردی، در زندگی اجتماعی و بالعکس تأثیر دارند. 2- هماهنگی با مقتضیات زمان: یکی از ویژگیهای بسیار مهم اسلام همسویی آن با شرایط زمان است؛ یعنی قوانین اسلام علاوه بر جامعیت به گونه‏ای تشریع شده که پاسخگوی نیازهای انسان‏ها در همه زمان‏هااست؛ از این رو اسلام بعد از گذشت چندین قرن بالنده و پویا ظاهر شده و در مقام پاسخگویی نیازهای مردم اظهار عجز نکرده است. امام صادق(ع) درباره قرآن فرمود: "خداوندقرآن را برای زمان و مردم خاصی قرار نداده است. قرآن برای همه زمان‏ها و برای همه انسان‏ها تا روز قیامت تازگی دارد".(6) "مارسل بوازار" می نویسد: "احکام و قوانین اسلام به پرسش‏های معاصر پاسخ داده است...".(7) یکی از امتیازات اسلام نسبت به ادیان دیگر همین است که ادیان دیگرپاسخگوی نیازهای زمان خود بودند، حال آنکه اسلام پاسخگوی نیازهای انسان‏ها درطول تاریخ می باشد. یکی از علل خاتمیّت اسلامرا در همین ویژگی باید جستجو نمود. همسویی اسلام با شرایط زمان بدان معنا نیستکه قوانین اسلام با شرایط زمانی تطبیق گشتهو تغییر یابد، بلکه معنایش این است که هرگاه احتیاجات و حوادث و مقتضیات زمان به اسلام عرضه می شود، پاسخگو است 3- تلفیق دنیا و آخرت: یکی از دلایل مهم کامل بودن دین اسلام درتلفیق دنیا و آخرت ظهور می کند. اسلام بااصل دنیا و مواهب آن مبارزه نکرده و رهبانیت را نپذیرفته است: "لا رهبانیة فی الإسلام". دین دنیا را پل ارتباطی آخرت دانسته است. از این رو نخست تعریف دقیق از دنیا ارائه داده و به زندگی انسان‏ها سمت و سو داده و همگان را به فعالیت در دنیا فرا خوانده است. از سوی دیگر اسلام مردم را به آخرتگرایی فراخوانده و از دنیا گرایی بر حذرداشته، این در حالی است که برخی از ادیان نیز دنیا گریزی را مطرح کرده‏اند، چنانکه برخی دیگر آخرت گریزی را مطرح کرده‏اند. شهید مطهری در این خصوص می نویسد: "درجامعه‏ های کهن همیشه یکی دو چیز وجود داشت: یاّ آخرت گرایی و زندگی گریزی و یا زندگی گرایی و آخرت گریزی. اسلام آخرت گرایی رادر متن زندگی گرایی قرار داد. از نظر اسلام راه آخرت از متن زندگی و مسئولیت‏های زندگی دنیا می گذرد".(8) 4- جهان شمولی: اسلام علاوه بر جامعیّت و همسویی با شرایط زمان، جهان شمول است. جهان شمولی بدان معنا است که اسلام اختصاص به مردم و سرزمین خاصی ندارد، بلکه دین همگانی است. بر خلاف ادیان دیگر که هر کدامبه امت و قومی اختصاص داشته‏اند. از این رو در قرآن خطاب به پیامبر اسلام(ص) آمده است: "و ما أرسلناک إلا رحمة للعالمین".(9) از برخی آیات(10) و روایات دیگر استفاده میشود که در زمان حکومت جهانی امام زمان(ع) دین اسلام همه جهان را فرا گرفته و همگانی می شود. 1- انعام (6) آیه 59 - 2کافی، ج 5، ص 83؛ بحارالانوار،ج 74، ص 145. -3مجموعه مقالات نقش زمان و مکان در اجتهاد،ج 1، ص 286 و 270. -4 همان، ص 286. -5 وحی و نبوّت، ص 90؛ مجموعه آثار، ج 2، ص 241. 6 - عیون اخبار الرّضا، ج 2، ص 130. 7 - اسلام در جهان امروز، ص 259 8- وحی و نبوت، ص 91؛ مجموعهآثار، ج 2، ص 242. 9-انبیا(21) آیه 107؛ اعراف (7) آیه 158، توبه (9) آیه 28. 10- توبه (9) آیه 33. دلایل برتری اسلامبر ادیان اسمانی دیگر 1- اسلام آخرین دین است و همیشه دین آخراز همه جهات بر ادیان پیشینامتیاز وبرتری دارد چون اگر دین بعدی بیایدو مکمل ادیان گذشته نباشد لغوخواهد بود . 2- اسلام منادی توحید در همه ابعاد آن استولی ادیان دیگربه انحراف کشیده شده اندمثل مسیحیت که قائل به تثلیث هستند . 3- تاریخ و شناسنامه دین اسلام کاملا روشناست ؛ در حالی که تاریخ ادیان گذشته کاملا مبهم و تاریک است. 4- معارف اسلام، عمیق و موافق بابراهین عقلی و شرعیت اسلام، گسترده ودر بر دارنده تمامی قوانین مترقی و حقوق انسانی و اجتماعی است؛ در حالی که برخی از معارف ادیان دیگربا براهین عقلی ناسازگار و شریعت آنها بسیارمحدود و فردی است. 5- گزاره‌های دینی متون اسلامی به ویژه قرآن مطابق با واقع است و هرروزه، علوم تجربی و طبیعی از حقانیت آنهاپرده بر می‌دارد و با آنها مطابق است؛ در حالی که گزاره‌های متون ادیان دیگر با علوم و کشفیّات بشر امروز،ناسازگار و غیر قابل جمع است. 6- مَثَل اسلام و ادیان سابق، مَثَل 100و کمتر از آن است یعنی چون که صد آید، نود در پیش ماست؛ البته این بنابر فرضی است که ادیان سابق عاری از تحریف و دور از دست برد بشر قرار گرفته باشند که به شهادت تاریخ، ادیان سابق، جملگی دچار این نقصان و این مشکل بوده‌اند. 7- وجود قرآن در میان مسلمانان که تحریف نشده و بعنوان معجزه جاویدان است ، از امتیازات دیگران اسلام است که دیگر ادیان از این امتیاز بی بهره اند. نگار استاد شهید مرتضى مطهرى با استناد به آیه «و من یبتغ غیرالاسلام دیناً فلن یقبل منه» مى فرماید كه: دین تسلیم است،‌ولى حقیقت تسلیم در هر زمان،‌شكلى دارد و در این زمان، شكل آن،‌دین گران مایه اى است كه به دست حضرت خاتم الانبیا ظهوریافته است. لازمه تسلیم خدا بودن، پذیرفتن دستورهاى او است. روشن است كه همواره به آخرین دستور خدا باید عمل كرد و آخرین دستورهمان است كه آخرین رسول آورده است.(عدل الهی،ص 329 تا 334)
موضوع: