نفس انسان، بعد از دنیا

image: 
لطفا در مورد؛ نفس بعد از انقطاع از عالم ماده توضیح بفرمایید

لطفا در مورد؛ نفس بعد از انقطاع از عالم ماده توضیح بفرمایید

بر اساس رویکردی که مورد قبول ادیان نیز هست و بدان تاکید شده است، نفس انسانی پس از قطع اتصال از عالم ماده و پس از ترک بدن مادی خود وارد عالم برزخ می شود.

در این دیدگاه، تنها بدین نکته تاکید شده است که نفس وارد عالمی دیگر می شود ولی به کیفیت نفس در این عالم اشاره نشده است.
در این مورد، فلسفه تبیین کننده خوبی است، بخصوص حکمت متعالیه که به خوبی وارد این مقوله شده است.
تبیین این مسئله بدین شکل است.
1. نفس انسانی، جوهری است که گرچه ذاتا نه مادی است و نه تعلق به مادیات دارد، ولی در مقام فعل و در مقام عمل نیازمند ماده است.
2. بدین سبب، حتما باید همراه با بدنی باشد تا بتواند از طریق آن اعمالی را در راستای استکمالش انجام دهد.
3. بنابراین، نفس انسانی برای کمال یافتن همیشه و لزوما همراه با بدن خواهد بود.
4. با ترک عالم مادی، نفس انسانی وارد عالمی دیگر می شود. این عالم، عالم مثال است.
5. عالم مثال، عالمی است که نه مادی است و نه مجرد مطلق بلکه در حالتی است میانه. این عالم، گرچه مادی نیست ولی خصوصیات مادی را داراست.
6. موجودات این عالم، در حالت تجرد مثالی هستند. یعنی مادی نیستند ولی خصوصیات موجودات مادی را دارا هستند.
7. در عالم جدید، نفس انسان بدن عنصری مادی خود را کنار می گذارد و بدن دیگری متناسب با آن عالم می گیرد.
8. بدن متناسب با این عالم، بدنی مثالی است.

بنابراین نفس انسان در عالم برزخ، دارای بدنی مثالی است و بدین طریق تا قیامت باقی است.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: