منظور از شایع شدن فساد قبل از ظهور چیست؟

image: 

منظور از شایع شدن فساد قبل از ظهور چیست؟

در روایات به بعضی از این مفاسد به طور جزئی اشاره شده است که اشاره وار  بیان می شود:

۱- شراب خوارى و خرید و فروش مسكرات آشكارا انجام مى ‏گیرد.
۲- ربا خوارى رواج مى‏ یابد.
۳- زنا و اعمال شنیع دیگر متداول و آشكار مى ‏گردد.
۴- قساوت قلب شیوع پیدا مى‏ كند.
۵- تقلّب زیاد مى ‏شود.
۶- نفاق فراوان مى ‏گردد.
۷- رشوه خوارى رواج پیدا مى ‏كند.
۸- ریا كارى متداول مى ‏شود.
۹- مردمان بدعت در دین مى ‏گذارند.
۱۰- غیبت و سخن چینى رواج مى ‏یابد.
۱۱- بى‏ عفتى و بى‏ حیائى شایع مى‏ گردد.
۱۲- زنان از حجاب كناره گرفته و با لباس زننده و جذاب در اجتماع آشكار مى ‏گردند.
۱۳- امر به معروف و نهى از منكر تعطیل مى ‏گردد و صاحبان ایمان توانایى جلوگیرى از گناهان را نخواهند داشت.
۱۴- كفر و الحاد رواج پیدا مى ‏كند.
۱۵- به اسلام و قرآن عمل نمى ‏شود.
۱۶- فرزندان، حرمت پدران و مادران را رعایت نكرده و به آنها بى‏ حرمتى مى ‏كنند.
۱۷- كوچكتر احترام بزرگتر را رعایت نمى ‏كند و بزرگتر نیز به كوچكتر ترحم نمى‏ نماید.
۱۸- صله رحم انجام نمى ‏شود.
۱۹-  خمس و زكات پرداخت نمى ‏شود و یا به مصرف صحیح نمى ‏رسد.
۲۰- بیگانگان و اهل باطل بر مسلمانان چیره مى ‏شوند.
۲۱- مسلمانان در لباس و گفتار و كردار از كفار و اجانب پیروى مى ‏كنند.
۲۲- حدود الهى تعطیل مى ‏گردد.
۲۳- مكر و حیله شیوع پیدا مى ‏كند.
۲۴- مساجد از حیث بنا آباد، و از حیث محتوا خراب خواهند بود.
۲۵- مردم دین خود را به دنیا مى ‏فروشند.
۲۶- اوقات نماز سبك شمرده مى ‏شود.
۲۷- طلاق زیاد مى ‏شود.
۲۸- لجاجت و عناد زیاد مى ‏گردد.
۲۹- در شهوات مردان به‏ مردان اكتفاء مى‏ كنند و زنان به زنان.
۳۰- با زبان به یكدیگر اظهار علاقه مى‏ كنند و در دل با یكدیگر در نزاع و جنگ هستند و... .

 * برگرفته از دوازده گفتار درباره حضرت مهدى ع، حسین اوسطی،  ص: ۲۱۵
براى دسترسى به مدارك و روایات امور مذكوره و نیز اطلاع بر بیش از آنچه كه ذكر شد مراجعه شود به: منتخب الأثر ص ۴۲۴؛ روضه كافى: ص ۳۶؛ كفایة الموحدین: ج ۲، ص ۸۴۴.

موضوع: