قرباني كردن حيوانات

image: 

چرا اسلام امربه قربانی کردن حیوان کرده است ؟این حیوان چه گناهی کرده است که باید از لذت دنیوی محروم شود؟آيا در اسلام انسان حق هر گونه تصرف به حیوانات را دارد ؟
در پاسخ باید به نکات ذیل توجه کرد: 1- در قرآن تصریح شده است که خداوند همه آنچه در آسمان و زمین است را مسخر انسان کرده است. 2- به حوادث عالم با دید عقلانی نظر کنیم نه دید عاطفی.(باید دید همه جانبه داشته باشیم و جزء نگر نباشیم.) 3-شکی نیست که نباتات و حیوانات برای ادامه حیات نیاز به تغذیه دارند.عده ای از حیوانات از گیاهان تغذیه می کنند. حیوانات دیگر می آیند و این حیوانات گیاه خوار را می خورند و .... نهایتا حیوانات و گیاهانی که خوراک دیگر حیوانات نشده اند خاک می شوند و دوباره وارد این چرخه غذایی می شوند. آیا می توان گفت در این چرخه غذایی به گیاه یا حیوانی ظلم و ستم شده است؟ 4- انسان دارای بعد جسمانی و روحانی است . جسم انسان دارای نیازهایی است که یکی از این نیاز ها ، نیاز به پروتئین و موادی است که در گوشت حیوانات قرار دارد.برآورده کردن این نیاز از راهی که توسط خالق هستی بیان شد است ظلم محسوب نمی شود. 5- اگر گفته شود خوردن گوشت حیوانات ظلم به حیوان است ، همین حرف را می توان در مورد خوردن گیاهان هم زد .(خوردن گیاه باعث گرفتن حق حیات از گیاه می شود و ظلم به گیاه محسوب می شود !!!!!!!!!)در این صورت انسان چگونه باید تغذیه کند؟؟؟ 6-اسلام برای حیوانات حقوقی را در نظر گرفته است در بعضی روایات تصریح شده که انسان به دلیل رعایت نکردن حق حیوانات و آزار و اذیت آن ها ، مجازات می شود . 7- انسان فقط می تواند از حیوانات حلال گوشتی که به طریق شرعی کشته شده اند، تغذیه کند.از دیدگاه روایات ،اسراف و زیاده روی در مصرف گوشت مذموم است.

موضوع: