عدل الهي و روزي بي حساب

image: 
سؤال: در قرآن آمده: "والله یرزق ما یشاء بغیر حساب"، آیا این با عدل الهی ناسازگار نیست؟ هر که را بخواهی روزی بدهی و آن هم بدون حساب؛ این چگونه با عدل سازگار است؟ پاسخ: طبق آیه شریفه، خداوند به هر کس بخواهد بدون حساب رزق و روزی می دهد، و روزی دادن خداوند بر اساس استحقاق انسانها نیست؛ بلکه او بدون استحقاق داشتن بندگانش به آنها روزی می دهد. و به عبارتی بدون عوض به آنها رزق و روزی می دهد. وقتی خداوند بدون استحقاق و بدون عوض روزی می دهد، دیگر بحث از عدالت معنا ندارد. عدالت در جایی مطرح است که بر اساس استحقاق و قابلیت افراد، قرار باشد به آنها روزی داده شود. البته این بدان معنا نیست که خداوند نسبت به بندگانش عدالت را رعایت نمی کند؛ چرا که عدالتش این است به هر کس، به همان اندازه که رزق و روزی داده است از او انتظار دارد. از این رو به کسی که روزی بیشتر داده، مطالبه بیشتری، و به کسی که رزق کمتری داده، انتظار و مطالبه کمتری دارد.
موضوع: