شب اول قبر

image: 

آیا سؤال شب اول قبر از روح است یا جسم؟ ابتدا باید بدانید که منظور از قبر در تعابیر دینی همان عالم برزخ است و مراد از عذاب قبر هم فشارهای اولیه است که بر فرد در هنگام ورود به آن عالم وارد می آید، نه فشار و عذابی که در نزد عوام گمان می شود بر جسم فرد در مقبره و یا گور او وارد می شود. روح انسان پس از فرا رسیدن مرگ و پایان زندگی دنیا وارد عالم برزخ می‌شود، در آن جا در جسم لطیفی قرار می‌گیرد که از بسیاری از عوارض جسم مادی برکنار است، ولی از آن نظر که شبیه جسم مادی عنصری دنیایی است، به آن بدن مثالی یا قالب مثالی گویند که نه کاملاً مجرد است و نه مادی محض، بلکه دارای یک نوع تجرد برزخی است.(1) همه ما يک بدن مادی دنيوی داريم، كه دستخوش تغيير و تحولات مادی می شود، ولی غير از آن يک بدن مثالی (برزخی) نيز داريم كه ثمره اعمال و رفتار خود ماست. در واقع روح و حقيقت هر انسانی متناسب با اعمال و رفتار خود، بدن مثالی را به وجود می آورد. البته روح امری مجرد و مستقل از هر دوی اين هاست. با مرگ انسان، بدن مادی و دنيوی او از بين می رود و فاسد می شود، ولی بدن مثالی همراه روح باقی است و فشار قبر را همواره تحمل می كند.(2) بنابر این، سؤال و جواب و هم چنین عذاب قبر و اتفاقات بعد از مرگ، بر قالب مثالی انسان در عالم برزخ بار می شود.

___________

(1) ناصر مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج 5 ص 463و 464.

(2) معاد شناسي، ج 2، ص 191-190.

http://http://www.askquran.ir/showthread.php?t=32822&p=746166&viewfull=1#post746166

موضوع: