با وجود آنكه سالها از جنگ عراق عليه ايران مي گذرد و شرايط اجتماعي عوض گرديده است و نگرش ها نسبت به مسائل گذشته تغيير كرده پس چرا هنوز هم از جبهه و جنگ و ۸ سال دفاع مقدس نام برده مي شود؟

image: 

 

با وجود آنكه سالها از جنگ عراق عليه ايران مي گذرد و شرايط اجتماعي عوض گرديده است و نگرش ها نسبت به مسائل گذشته تغيير كرده پس چرا هنوز هم از جبهه و جنگ و ۸ سال دفاع مقدس نام برده مي شود؟

تاريخ فرهنگ و تمدن هر كشور آميزه اي است از جنگ ها و صلح ها، شكست ها و پيروزي ها و موفقيت ها. در تمدن آمريكايي با گذشت چندين سال از جنگ خونبار ويتنام، شاهد فعاليت هنرمندان و فيلمسازان در زمينه آن جنگ هستيم در حالي كه آمريكا در آن جنگ با شكست سختي مواجه شد.
حال كشوري همانند ايران با تمدن اسلامي چند صد ساله و با رويكردهاي استقلال طلبانه و ضد استبدادي بايد اين تمدن را در ضمن پيروزي ها و شكست هاي گذشته خود تعريف كند. اگر چه برتري تمدن ايران در دفاع مقدس به جنبه هاي گوناگوني هم باز مي گردد و ايران برخلاف آمريكا در جنگ ويتنام، به پيروزي چشمگيري هم دست يافت.
به لحاظ تاريخي جنگ ايران نقطه عطفي در تمدن ايراني است كه نبايد فراموش گردد. زيرا در آن جنگ، مردم ايران و نيروهاي مسلح اعم از بسيج، سپاه و ارتش ثابت كردند با توجه به عنايات الهي مي توانند در مقابل تجاوز بيگانگان ايستادگي كنند. پس پرداختن هر چه بهتر و به روزتر به مسأله دفاع مقدس مي تواند تبيين بهتري از تمدن ايراني و اسلامي داشته باشد. از سوي ديگر مسأله درس گرفتن از نكات جنگ ها در گذشته تاريخي هر كشوري است.
در قرآن كريم شاهد گوشزد كردن عيوب و برتري هاي مسلمانان در مقوله جهاد في سبيل الله هستيم. خداوند مسلمانان را به درس گرفتن از نكات آن جنگ ها و جهاد ها امر مي كند. ايران نيز به عنوان يك كشور اسلامي بايد از دفاع مقدس درس گرفته، آن روحيه جهادي و فداكاري را در مقابل متجاوزان به سرزمين اسلامي ايران را در زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي نيز جاري سازد.
نتيجه: پياده كردن روحيه مقاومت و ايستادگي زمان جنگ در زمينه هاي غير نظامي (اقتصادي و فرهنگي) نيز راهشگا است.

موضوع: