آيا براي مردگان فرق مي کند ازدور برايشان فاتحه بفرستيم يا از نزديک ؟

image: 

آيا براي مردگان فرق مي کند ازدور برايشان فاتحه بفرستيم يا از نزديک ؟
از اخبار و روايات اين مسأله اثبات نمي شو دكه صحت قرائت قرآن، فاتحه و دعا و ... براي اموات فقط در صورتي است كه اين اعمال فقط در سر مزار ايشان انجام شود بلكه دعا و صدقه، قرائت قرآن و ... در غير از مكان آرامگاه متوفي نيز به ايشان مي رسد. در حديثي از پيامبر اكرم (ص) چنين آمده است: هر صدقه كه براي يتيمي بدهيد فرشته اي آن را در طبقي از نور قرار مي دهد كه شعاع درخشان آن تا هفت آسمان مي رسد و آن فرشته با آن طبق نور بر سر قبر مؤمن آمده و ميگويد: السلام عليك يا اهل القبور و مي گويد اين هديه را از اهل شما برايتان فرستاده اند و ميت آنرا گرفته و وارد قبر خود مي كند و بدان وسيله خوابگاهش وسيع مي شود و سپس فرمودند: بدانيد كه هر كسي كه متوفي را با صدقه خود مورد مهر قرار دهد نزد خداوند اجر شهداي احد را دارد و روز قيامت در سايه عرش خداوند كه در آنروز سايه اي جز آن نيست قرار مي گيرد ..." ( جامع الخبار، ص197، منازل الاخره، حاج شيخ عباس قمي، ص41). علاوه بر اينها ادعيه و زياراتي كه در مفاتيح الجنان يا ساير كتب ادعيه آمده است و خواندن آنها را ا ز راه دور يا نزديك سفارش شده همه نشان دهنده آن است كه اگر چه اين اعمال بر سر مرقدشان انجام نشده اما، باعث ايجاد ارتباط معنوي بين ايشان مي شود.

لينك بحث اصلي : http://www.askquran.ir/showthread.php?t=25270

موضوع: