حکومت صالحان در قرآن 1

image: 

به باور ما مسلمانان، قرآن کتاب راهنمایی بشر به سوی راست کرداری، درست اندیشی و رستگاری است و بر این بنیاد همه راه ها، شیوه ها و شناختهایی را که برای رسیدن به نیکبختی و بهروزی دو جهان، بایسته می آید در خود دارد." و لا رطب و لایابس الا فی کتاب مبین" و هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در قرآن هست و ساده انگاری خواهد بود اینکه بگوییم در قرآن سخنی از چگونگی تشکیل حکومت اسلامی به میان نیامده است. اینگونه نیست، زیرا خداوند نخواسته که امت اسلام را پس از پیامبر(ص) و امامان(ع) بی پشتیبان و یاور بگذارد و این است که در نزدیک به صد و پنج آیه، سخن از حکومت جهانی اسلام بر سراسر گیتی و بر پایداری داد و برابری به دست یگانه رهایی بخش بشریت، می رود.حکومت صالحان در قرآن جستاری است هرچند کوتاه اما دست مایه ادای دینی است، باشد که مقبول افتد. دانشمندان شیعه از دیرباز، در ضمن کتب مربوطه و گاهی نیز در نوشته های مستقل، آیات متعددی را همراه احادیث مربوط به آن، در زمینه مهدویت گردآوری کرده اند. مرحوم شیخ علی حائری در مجموعه گرانقدر" الزام الناصب " بیش از صد و سی آیه و علامه سید هاشم بحرانی در کتاب " المحجه فی ما نزل فی القائم الحجه " صد و بیست آیه را مستقیما نقل کرده اند. حق این است که مطابق حدیث ثقلین، ائمه معصومین(ع) جملگی قرآن ناطق هستند و این دو از هم جدا نیستند منتهی این آیات ذکر شده در وصف حکومت جهانی اسلام بر سراسر گیتی و اقامه قسط و عدل در کل ملک از طریق حجت بر حق، دوازدهمین پیشوای مسلمین با زبان گویای معصومین(ع) تاویل و تنزیل شده اند.