هستى، شعور دارد. اگر قرآن بر كوه نازل مى‏شد، خشوع و خشیت از آن ظاهر مى‏گشت. «لرأیته خاشعاً متصدّعاً من خشیة اللّه»