نکته قرآنی :در اداى امانت و دادگرى، ایمان شرط نیست. نسبت به همه‏ى مردم باید امین و دادگر بود