چرا به امام حسین قتیل العبرات گفته می شود؟

فرق عبر و دمع و بکی چیست و چرا به امام حسین قتیل العبرات گفته می شود؟ چرا از بین این سه واژه که به معنای اشک هستند عبر انتخاب شده؟

اضافه کردن دیدگاه جدید