چرا خداوند لفظ هو را در قرآن برای خود برگزید؟

توضیحات بیشتر در مورد مسایلی همچون زدن زنان در سوره ی نسا

اضافه کردن دیدگاه جدید