لیست محرمات و واجبات

یه لیست تیتروار از محرمات و واجبات میخواستم؟آیا ما اگر صرفا به ترک محرمات و انجام واجبات بپردازیم در قیامت مواخذه نمیشویم یا باید کارهای دیگری هم انجام دهیم؟کدام کارها؟تیتروار بیان میکنید؟