چرا باید قرآن به عربی نازل شود در حالی که قرآن برای هدایت همه انسانها فرستاده شده؟

اضافه کردن دیدگاه جدید