انتشار پرسمان قرآنی کودک

image: 

کتاب برایم از قرآن بگو ، پرسش و پاسخ های قرآنی کودک از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن چاپ و منتشر شد. پرسمان قرآنی کودک ، 40 نامه برگزیده قرآنی است که به 114 پرسش کودکان و نوجوانان ، در قالبی نو و جذاب پاسخ داده است. این مجموعه از هزاران پرسش و پاسخ محققان مرکز فرهنگ و معارف انتخاب و پس از بازنویسی ، به شکل کنونی چاپ شده است. از ویژگی های برایم از قران بگو، ارایه پاسخ ها به زبان و ادبیات ویژه کودکان و نوجوانان و پرهیز از کاربرد واژگان و ترکیب های دور از ذهن آنان است. برایم از قرآن بگو در 160 صفحه در قالب نامه به نامه های کودکان و نوجوانان توسط استاد ابهری تدوین و بازنویسی شده است.