پوشش مرد مومن و با ایمان در اجتماع باید چگونه باشد؟

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی
پاسخ: 
همان گونه که جایز نیست زن بدن خویش را در معرض دید نامحرم قرار دهد، بر مرد نیز رعایت پوشش بدن لازم است، اگر چه مقدار و حد پوشش بدن، در زن و مرد متفاوت است. برای مردان، پوشاندن سر و گردن و مقدارى از پا و مقدارى از دست و آرنج که آشكار بودنش متعارف و معمول است، واجب نیست، هم چنین استفاده از لباس های آستین کوتاه برای مردان اشکالی ندارد. اما نپوشاندن بیش تر از این مقدار از بدن برای مردان در صورتی که مفسده خاصی داشته باشد، جایز نیست. بنابراین در مواردی که پوشیدن پيراهن آستین کوتاه و شلوارک مفسده خاصی نداشته باشد، مانند هنگام دوچرخه سواری در مسابقات و یا جاده های بیرون از شهر و سایر برنامه های ورزشی، اشکالی ندارد. در غیر این موارد اگر مفسده خاصی داشته باشد، جایز نیست. (1) پی نوشت: 1. آیت الله مکارم شیرازی. استفاءات، ج2، ص 349، سؤال 1016و1017.