چرا حضرت علی در زمان سقیفه هیچ کلمه ای از واقعه غدیر نیاورده؟

دوستم ادعا می کند که شما اگر می گوئید گفته و تاریخ نویسان خیانت کرده اند؟ پس شما تاریخ را قبول ندارید